Ledarskapets 5 utmaningar.

Posted by | december 11, 2012 | Ledarskap, Psykologi | No Comments

När man skall skriva en sammanfattning eller en recension av en bok, förväntas det att boken är nyutkommen och därför modern och nyskapande. Denna bok, Ledarskapets 5 utmaningar, utkom redan 2008, så den är med dagens mått att betrakta som ”gammal”, men den tillhör dock fortfarande innehållsmässigt de moderna och nyskapande ledarskapsböckerna

Trots att människor genom historien intresserat sig för och fascinerats av företeelsen ledarskap och effektivt ledarskap så är det i princip först de senaste tre decennierna som man vetenskapligt kunnat befästa en konsekvent bild av hur det bästa ledarskapet ser. Detta inom ramen för forskningen på det så kallade transformerande ledarskapet, vilket har som yttersta syfte att få människor att känna större mening och inre motivation till sitt arbete, och därigenom trivas och prestera bättre än förväntat. Transformerande ledarskap har i hundratals vetenskapliga studier visat sig vara det mest effektiva sättet att leda för att skapa välmående och välgående organisationer och grupper, mer eller mindre oavsett kultur och verksamhet.

Boken ”Ledarskapets 5 utmaningar” av Stefan Söderfjäll tar sin utgångspunkt i detta och beskriver teorin om och forskningen på det transformerande ledarskapet samt ger ett förslag på en praktisk tillämpning utifrån denna teoretiska och empiriska bas. Denna tillämpning beskriver fem övergripande beteendeområden som kännetecknar det transformerande ledarskapet:

1.Var en förebild för värdegrunden
2.Skapa gemensamma visioner
3.Utmana och ifrågasätt
4.Frigör handlingskraft
5.Uppmuntra och synliggör

Den första utmaningen innebär att man som ledare måste vara trovärdig genom att vara en god förebild och låta sina ord vara lika med handling. Detta handlar för om att identifiera sina egna och andras grundläggande värderingar och utifrån detta bygga en gemensam värdegrund som sedan måste modelleras och efterlevas av ledaren själv för att bli genuint trovärdig. Ledaren bör i princip vara redo att offra sig själv och sin egen position hellre än att ge avkall på värderingarna.

Den andra utmaningen handlar om att skapa gemensamma visioner. Visioner är ideala, värderingsbaserade, bilder och föreställningar om framtiden. Dessa är starkt motiverande och ledarens uppgift är att, tillsammans med andra, identifiera och måla upp dessa framtidsideal. Det handlar om att inte bara definiera mätbara resultat- och prestationsmål utan att också förse dessa med ett större värde (visionen) som i princip förmedlar varför de mätbara målen skall eftersträvas. Forskning har visat att ledare som kommunicerar visioner har större inverkan på människors motivation och prestation än ledare som enbart kommunicerar mätbara mål och vägen till dessa.

Utmaning nummer tre är att utmana och ifrågasätta de befintliga uppfattningar och beteenden som existerar hos ledaren själv, hos medarbetarna, och i organisationens kultur, struktur och arbetsprocesser. Inom ramen för detta bör ledaren identifiera och ifrågasätta befintliga sätt att bedriva verksamheten, söka influenser utifrån från andra verksamheter, arbeta med kreativitet och nytänkande samt uppmuntra till ett kontinuerligt, steg-för-steg baserat lärande.

Som fjärde utmaning kommer att frigöra den handlingskraft som finns inneboende hos individer och grupper, men som på grund av hinder i organisationens kultur och struktur, i ledarskapet, i gruppens processer, samt i bristande motivation och självförtroende inte tillåts släppas lös. Ledaren som frigör individers handlingskraft tar dessa potentiella hinder i beaktande och arbetar aktivt med att släppa ifrån sig kontrollen, hjälper grupper att hantera potentiellt destruktiva grupprocesser, samt coachar och synliggör de enskilda individerna.

Den sista utmaningen handlar om att låta människor få känna sig uppskattade och respekterade för den de är och för deras insatser. Individer som är goda förebilder för värderingarna, aktivt bidrar till gemensamma visioner, utmanar och ifrågasätter sig själva samt frigör andras handlingskraft ska uppmuntras och synliggöras för att hålla lågan vid liv samt bygga en kultur präglad av de gemensamma värderingarna.

Bokens första halva ger en utförlig genomgång av teorin och forskningen bakom det transformerande ledarskapet. I den andra halvan av boken utforskas var och en av dem fem utmaningarna ingående i varsitt kapitel, med fokus på att förse läsaren med praktiska och tillämpbara tips på hur man kan utvecklas inom detta ledarskap.

Söderfjell lyckas balansera det strikt akademiska aspekterna med ett språk som gör boken tillgänglig för flertalet. Det är lätt att fastna i en återupprepning av tidigare ledarskapsteorier, men Söderfjell fokuserar på sina teser och utvecklar och motiverar dem väl. Att han dessutom ser till att åskådliggöra hur man praktiskt antar de fem utmaningarna gör inte boken sämre.

Mattias Lundberg

Ledarskapets 5 utmaningar
Stefan Söderfjell
ISBN: 9789163313868

About Camilla Eriksson

Camilla Eriksson arbetar med PR, kommunikationspsykologi och retorik. Som talskrivare har hon arbetat för politiker, näringsliv och media, bl.a. för TV-programmet ”Livet blir bättre” (TV3) och Camilla syns nu och då som retorisk analytiker i TV4:s Nyhetsmorgon. 2010 startade hon PR-byrån Retorikiska. I bagaget har Eriksson en lärarexamen, mastersstudier i pedagogik och psykologistudier från Kanada. Dessutom diplomerades hon som summa cum laude från IHR – Institutionen för reklam och PR (Stockholms universitet). Under årets Almedalsvecka vann hon silver i Årets Almdalsblogg. Hennes retoriska analyser och mer om Camilla kan du med fördel läsa på bloggen www.retorikiska.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.